Skadeskjønn

Hjem > Skade > Skadeskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader.  Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Det er forsikringselskapets plikt å informere om denne oppgjørsformen når skaden er av en viss størrelse. Skjønn kan også benyttes på helt små skader.

Ved bruk av skadeskjønn står man friere til å reparere slik man ønsker.

Slik foregå et skjønn

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin sakkyndige person. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.


Sakkyndighet og uavhengighet skal avklares før det fastsettes dato for skjønnsetting.


Fagkyndige, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for "setting av skjønnet", gjennomgang av oppgaven osv.
Det foretas befaring i/av den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.

Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger i tråd med mandatet skjønnsmennene fikk fra forsikringsselskap og forsikringstaker i skjønnsmøtet.

Begge parter kan forlange skadeskjønn

Forsikringstaker og forsikringsselskap er likeverdige parter og kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn, uavhengig av skadens størrelse.


Ved totale skader er det ganske vanlig å benytte skadeskjønn. Forsikringstaker får da et beløp til rådighet som kan brukes til å reparere/bygge opp en tilsvarende bygning på skadestedet til samme formål.


Skadeskjønn er den oppgjørsformen som gir skadelidte størst frihet ved reparasjon/oppbygging.

Kostnader ved skadeskjønnet

Hovedregelen er at hver part dekker egne kostnadene til skjønnet. Når det er forsikringsselskapet som forlanger skadeskjønn på privatforsikring har det nærmest blitt en regel at selskapet tilbyr seg å betale alle kostnadene.


Byggtakst Nord AS benyttes ofte i skadeskjønn. Vi har nødvendig kunnskaper i vilkår, samt faglig bakgrunn på området skadeskjønn.

 

 


 

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS