Luftlekkasje og Termografi

Hjem > Byggebistand > Luftlekkasje og Termografi

BlowerDoor benyttes til å måle luftlekkasje. Termografering med varmesøkende IR-kamera finner hvor lekkasjene er. Å bruke undertrykk og termokamera er en sikker måte å dokumentere at bygninger er oppfyller krav til tetthet. 

Bygninger skal være lufttette

Det stilles krav i byggeforskriftene om at bygninger skal være så tette at effekten av varmeisolering ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning.

 • At fukt ikke trenger inn og reduserer bygningsdelens varmeisolerende evne eller forringer bygningens levetid.

 • At inneklima ikke påvirkes negativt og det ikke oppstår sjenerende trekk.

 • Tetthetsmålinger skjer etter NS13829.

 • Uønskede luftlekkasjer kan føre til byggskader med fukt, mugg og sopp.

Bygningers svake punkter for luftlekkasje

Bygningers svake punkter er sammenføyninger i yttervegger, der delevegger møter yttervegg, himlinger, etasjeskiller, vinduer, dører, rørføringer og skjult el. anlegg i yttervegger. Skorsteiner og luftekanaler, samt luker til kaldloft og til uoppvarmet kjeller er også svake punkter.

Byggets eier har ansvar

Ifølge byggeforskriftene er det krav at leverandøren skal dokumenterer at bygningen oppfyller forskriftenes krav. Bygninger i Norge har siden 1970-tallet hatt krav til isoleringsevne og maksimalt tillatt luftlekkasje.


Byggtakst Nord AS har eget utstyr for å utføre denne type kontroll. Er man i tvil bør man for egen skyld få kontrollmåling. Dersom resultatet av kontrollmåling viser at bygningen ikke tilfredsstiller forskriftene kan man søke regress hos leverandøren, også for kontrollkostnadene.


Ansvaret for at bygget oppfyller myndighetskrav er uansett huseiers ansvar.
 

Termografi

For å lokalisere luftlekkasjene, er termografering den optimale kontrollmetode.

Ved termografering benytter man et infrarødt kamera som "ser" temperaturer på den overflate kameraet rettes mot. Våre øyne ser lysstråler, mens varmekameraet registrerer varmestrålinger.

Kameraet sender ikke ut strålinger og påvirker ikke objektet det rettes mot.

 

Termografering skjer i mange tilfeller etter NS-EN 13187. For å termografere bygninger må man vite mye om byggeteknikk og kjenne til hvordan varmestråling opptrer i bygninger. 

For kontroll av feltisolering bør man ha temperaturforskjell på minimum 15 grader Celsius. For å lokalisere uønskede luftlekkasjer er det nok med temperaturforskjell på ca. 5 grader Celsius.

Termografering bør planlegges nøye før start, bl.a. ved å registrere ute- og innetemperatur, trykkforhold, varmekilder som kan innvirke, samt hensynta solstråling.

Termografi/IR-teknikk kan brukes til å:

 • Påvise bygningens tilstand med hensyn på isolasjon og kuldebroer.

 • Påvise mulige skader som følge av fuktighet i isolasjon.

 • Lokalisere kilder for trekk

 • Vise tilstanden og varmefordelingen til sentralfyringsanlegg, takvarme, elektriske varmekabler og vannbåren gulvvarme.

 • Avdekke overoppheting av elektrisk komponenter og fordelingsutstyr

 • Kontrollere temperaturfordeling i pipeløp i fyringssesongen.

 • Påvise omfang av vannlekkasjer, lekkasjer i produksjonsanlegg, påvise varmesystemer mv

 • Registrere varmestrømmer til oppvarmede flater i biler, båter, campingvogner

 • Påvise nøyaktig posisjon for nedstøpt kabel eller varme/kjølerør

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS