Forsikringsskade på eiendom

Hjem > Skade > Forsikringsskade på eiendom

Husforsikringen dekker normalt skader ved brann, vann og natur. Når skader er meldt blir vi ofte som takstfirma engasjert som faglig rådgiver og medhjelper.

Når en eiendom får skade, vil forsikringsselskapet ofte kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller får takstmannen også oppdrag med å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

 

Byggtakst Nord AS foretar skaderegistreringer og nødvendige målinger. Vi skriver rapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, førstehjelp og reparasjonstiltak. Vi beregner normale reparasjonskostnader.

Ansatte i Byggtakst Nord AS har over 30 års erfaring med skadetaksering, byggeskader og skadeskjønn, samt tilbudsgjennomføring og styrte reparasjoner.

 

Byggtakst Nord AS har et stort kontaktnett av håndverkere som kan bistå i kostnadsberegninger og faktisk utførelse av bygg og byggeskader.

Når skade er oppdaget

Når skaden inntreffer og oppdages må gjenverdier sikres og skadebegrensning igangsettes. Dette gjelder også for innbo og løsøre.
Det er svært viktig å kunne dokumentere skadeårsak og skadeomfang, for eksempel ved fotografering og avmerking på plantegning eller lage en skisse.


Dette er helt påkrevd dersom reparasjoner igangsettes før takst avholdes. Om man er usikker bør man ta kontakt med forsikringsselskapet.

Skadeskjønn ved store skader

På store skader og der man ønsker å bygge om ved reparasjon vil det ofte være praktisk å fastsette skadens verdi ved bruk av skadeskjønn. Dette er forhold som selskapene skal informere om på et tidlig stadium.


Ved totalskade vil det i svært mange tilfeller være mest gunstig å bruke skadeskjønn som oppgjørsform. Ved skadeskjønn beregnes verdien av den skadde bygning med tillegg av kostnader til de nyeste forskrifter. Her er søknader og administrasjon inkludert.
Summen som skjønnet kommer frem til kan du bruke til å føre opp en ny bygning til samme formål. Innredning og størrelse kan være etter nye behov. Bygges det større og dyrere må du selv dekke ekstrautgiftene. Se skadeskjønn for mer informasjon


Fukt- og vannskader

Mange fukt- og vannskader har sin årsak i planleggings- og utførelsesfeil, og slike skader dekkes normalt ikke av husforsikringen.
Av vannskader er det flest lekkasjer fra rør og utstyr, dårlige koblinger, vaske- og oppvaskmaskiner, klosetter, servanter og hagekraner. Slike skader skyldes ofte manglende eller dårlig ettersyn. Rør som føres gjennom rom som ikke er frostisolert medfører ofte frostskader vintertid.


Nedbør kan trenge inn gjennom tak og utettheter i fasader, f.eks. rundt vinduer, via terrasser, via inngangspartier og i tilstøtende utspring som tilbygg, karnapper etc. Nedbør kan også komme inn i bygninger via tilbakeslag fra tilstoppet overvannssystem, langs grunnmur eller inn gjennom kjellerdører som følge av at dreneringsrør er tilfrosset.


Boliger som har inngang i sokkel har ofte problemer vinterstid med å holde dreneringsavløp frostfritt. Dette medfører tilstopping av is, og nedbør blir dermed ikke transportert vekk. Resultatet er at fukt- og vann bygger seg opp langs grunnmuren, danner vanntrykk og vann trenger inn på laveste gulv i boligen. Slike skader kan være alvorlige i omfang om de ikke oppdages tidlig nok.


Under kategori nedbør følger normalt regn, snø og ispress.


Det er mange takskader som har medført deformasjoner på grunn av snøtyngde, brudd på tak som følge av isoppbygging, samt at mange hus har fått skader ved ispress, noe som er væravhengig og vanskelig for huseier å hindre.


Varmegjennomslag, rim og manglende lufting av isolerte skråtak er også et problem for mange.


Vann som trenger inn i bygningen danner grobunn for mugg og soppvekster, noe som forverrer inneklimaet. Astmatikere og andre som er allergiske mot for eksempel muggsopper blir da syke. Se mugg, sopp og råte for mer informasjon


Det er meget viktig at fukt- og vannskader blir tatt hånd om på en faglig måte så tidlig som mulig.


Innbrudd og hærverk

Med innbrudd menes at ”en hindring forseres”, for eksempel at en dør eller vindu blir brutt opp. Innbrudd skal meldes til politiet, mens tap av gjenstander og ting meldes til forsikringen.


Med innbrudd følger også hærverk. Når det er begått innbrudd av ”ureine” personer må man rengjøre bygningen for mulig smitte. Dette er noe forsikringsselskapet ofte er klar over, og som vi anbefaler skadelidte å ta hensyn til når innbrudd meldes.


Naturskader

Naturskader er skader ved storm, ras, skred, flom og stormflo. Disse skadene reguleres av en felles poolordning (Norsk Naturskadepool NNP) for alle forsikringsselskapene.


En annen form for naturskade er vann og flom fra bekk eller elv som skader terreng, mark og skog utenom boligtomten. Slike skader hører ikke inn under Norsk Naturskadepool, men bidrar inn under det som tidligere var "Naturskadefondet", men som nå reguleres av Landbruksdepartementet.


Brann

Med brann menes ”ild som er kommet løs” og brann skal meldes til politiet. Med brann følger ofte store slokkevannskader og senskader. Er det benyttet sjøvann til slukking, følger ytterligere problem med salt. Deretter kommer følgeskader som sopp, mugg, røyklukt etc.


Når utstyr og innbo utsettes for høy relativ fuktighet oppstår det irr- og rustskader på metaller som sjelden kan repareres tilfredsstillende.


Når PVC-holdig materialer brenner, f.eks. isolasjonsmateriale på kabler og ledninger, inneholder røyken aggressive avfallsstoffer som kan forårsake store skader på elektrisk materiell og utstyr. Slike skader kan begrenses, men man har relativt kort tid på seg i starten.
Generelt ved brannskader må spesialkompetanse inn så snart som mulig hvis det skal være mulig å redde verdier.

Ved større brannskader er det ofte at skadene fastsettes ved skadeskjønn. Dette gjelder også maskiner, innbo og løsøre. Se skadeskjønn for mer informasjon

 

 


 

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS