Byggebistand

Hjem > Byggebistand > Byggebistand

Planlegger du å endre eller å bygge et nytt bygg kan Byggtakst Nord AS bistå slik at du unngår kostbare feil.

Vi kan bistå med byggerådgivning, beskrivelser, tilbud, kontrakter, byggesøknad, byggelånskontroll, byggekontroll, overleveringer, garantibefaringer, hms, verdisetting.

Vi har også erfaring med å utarbeide konkurransedokumenter som legges ut på portal Doffin for offentlige anskaffelser. Dette gjelder i de tilfeller anskaffelsen har verdi som overstiger de fastsatte terskelverdier.  Det verdier er lavere enn terskelverdier kan inviterte tilbudsgivere kontaktes direkte.

Byggelånskontoll

Bank/långiver krever normalt byggelånskontroll der byggelån gis. I tillegg kreves ofte kontroll av kostnader, verditakst etc. Byggelånskontrollen har til hensikt å avklare om gjennomføring av prosjektet er økonomisk forsvarlig og at tap skal unngås dersom entreprenøren i byggeperioden blir insolvent/går konkurs.

Ved byggelånskontroll besøker man byggeplassen månedlig, eller i takt med betalingsintervaller. Når bygget er ferdig avgir vi ofte en verditakst.

Ved byggelånskontroll må alle kontraktsdokumenter, godkjente tegninger og avtalt budsjett leveres til oss.

Ofte ordner byggelånsbanken med byggelånskontrollør, men du kan også bestemme selv. Byggelånskontroll rapporterer fremdrift. Det utføres ikke teknisk kontroll uten at det er avtalt. Det er vanlig at vi utfører både byggelånskontroll, takster, uavhengig kontroll og byggekontroll på nybygg. Dette gir deg trygghet.

Prosjektledelse

Vi utfører prosjektledelse fra ide til ferdig bygg, fra skade til reparert bygg etc. Våre erfaringer gjennom mer enn 30 år i byggebransjen og takstbransjen, samt vårt fokus på bygg og byggeskader har gitt oss kunnskaper som har stor verdi i de oppdrag vi engasjeres til å utføre. 

 

Byggtakst Nord AS har et utbredt kontaktnett av håndverkere som benyttes i tilbudsgivning og til å foreta bygge- og reparasjonsarbeider.
 

Byggekontroll

Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeleder. Byggelederens fagkunnskap deg trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten og i tråd dine forventninger.

Byggledelse

Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeleder. Byggelederens fagkunnskap deg trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten og i tråd dine forventninger.

Kost/nytte

Kostnader til byggeledelse er en god investering for at du får levert det du har avtalt. Byggeprosjekt som er preget av problemer og dårlig arbeid, mangler ofte byggeleder.

Entreprenører forholder seg annerledes til en profesjonell byggeleder. "Bedre føre var" - prinsippet vil alltid lønne seg, da kostnaden med retting av feil og mangler ettertid kan være meget høye. Konsekvensen av mye byggefeil, har medført at uavhengig kontroll innen noen områder er blitt lovpålagt.

Hvor omfattende er kontrollen

Det kan utføres enkel eller omfattende byggekontroll alt etter hva som skal utføres, kontrakts- og håndverkervalg. Er det en anerkjent håndverker/entreprenør med gode kvalitetssikringssystemer og faglig god ledelse, vil en forenklet byggekontroll kunne være tilstrekkelig.

Ansvar for byggeforskrift

Det er du som eier som har ansvar for at de forskriftene som var gjeldende da bygget ble oppført er oppfylt. Er det forskriftsmangler ved din bolig for eksempel ved salg, må du påregne reklamasjon og gi prisavslag for retting.

Kravene er i dag relativt strenge og byggebransjen må ta hensyn til dette.

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. For ordens skyld presiseres det at det er en utbredt misforståelse at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden. Dette ansvaret tilligger entreprenøren og den som har ansvarsrett.


I siste instans er det du som byggherre som bærer det hele og fulle ansvar.

HMS- SHA- KU- koordinator utførelse, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherreforskriften krever at den som bygger skal gjennomføre prosjektet forsvarlig og ivareta arbeidernes helse, miljø og sikkerhet. Det stilles således strenge krav også til byggherren enten han befinner seg i nærheten av byggeplassen eller ikke.

 

Byggherren skal først og påse at de har en SHA-plan der risikoforhold er analysert og ivaretatt. De som deltar i byggevirksomheten skal dokumentere at de har og bruker et system for adgangskontroll, helse, miljø og sikkerhet. Man kan gjennom byggherreforskriften delegeres myndighet til byggherrens representant eller en utenforstående KU koordinator gjennom avtaler på NS 8440 blanketter, men byggherren har alltid sluttansvaret.

 

Vi i Byggtakst Nord AS har kompetanse til å ivareta byggherrens oppgaver innen dette felt.

Byggherreombud

Skal du være byggherre og selv mangle byggekompetansen som er nødvendig for å ivareta alle oppgaver kan du engasjere et byggherreombud. Byggherreombudet blir din/byggherrens faglige representant som møte de øvrige prosjektdeltakerne eller totalentreprenøren på likt faglig grunnlag. Se også prosjektleder som har lignede oppgaver.


Tilstandsregistrering ved sprenging og spunting

Sprenging og spunting gir ofte uønskede rystelser i grunnen som kan utløse riss, sprekker, setninger etc. i nærliggende bebyggelse. Den som skal utføre arbeidet er ofte pålagt å foreta forundersøkelser og benytter oss til slike oppdrag. Vi besiktiger og filmer bygg etter nærmere avtale om omfang. I noen tilfeller oppstår utløses det skader selv om rystelser ligger innenfor tillatte grenser. Da utfører vi tilsvarende arbeidet i ettertid.

Kontakt

Tlf: 77 66 29 20

E-post: firmapost@byggtakst.no

NO 879 339 812 MVA

copyright

Levert av Mint Media AS